Hoppa till innehåll

Dialog om säljakt 2024-2025

INBJUDAN

Foto: Mikael Nordberg

Välkomna till ett fjärde tvärforum för säl och skarv- denna gång med fokus på förvaltning av säl. Hur påverkar besluten möjligheterna för lokala fiskbestånd att återhämta sig? Även om tidigare beslut har tillåtit avskjutning av fler sälar har dessa mål inte uppnåtts. Vari ligger begränsningarna och hur kan vi göra i stället? De här och andra relevanta frågor om sälförvaltning lyfter vi tillsammans under mötet.

Datum: Tisdagen den 4 juni
Tid: 9.00-12.00
Plats: Digitalt


Om förvaltningen

Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på 750 gråsälar från och med den 20 april till och med den 20 maj 2024 och från och med den 6 juni 2024 till och med den 15 januari 2025.

Naturvårdsverket har rådfrågat länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Naturhistoriska riksmuseet och Jordbruksverket samt olika intresseorganisationer.

Göteborgs universitet rekommenderar en maximal jakt på 500 gråsälar per år.  Det gör även Naturhistoriska riksmuseet som påtalar att det sker förändringar i rörelsemönstret i det svenska gråsälsbeståndet och anser att det finns skäl till försiktighet.

Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet, flertalet länsstyrelser och intresseorganisationer har däremot betonat att det finns ett behov av en mer omfattande licensjakt på minst 1 500 gråsälar för att förhindra gråsälens negativa påverkan på fisket och fiskbestånden.

Naturvårdsverket konstaterar också i beslutstexten att 684 – 949 gråsälar fällts årligen 2020–2023, detta oavsett om den tillåtna maxjakten varit högre.

Naturvårdsverket har inte fattat några beslut om licensjakt på knubbsäl och vikare. De hänvisar till signaler från HaV om att jakten måste vara mycket begränsad.

Det finns möjlighet att ansöka om skyddsjakt.

Förvaltningens mål
De övergripande målen för förvaltning av gråsälspopulationen är att arten ska ha gynnsam bevarandestatus, och att dess påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.

Säl i Sverige
Det finns mellan 55 000 och 73 000 gråsälar i Östersjön, vilket är långt över det undre referensvärdet för antalet gråsälar, som är på minst 10 000 individer (Naturvårdsverket).

Det finns runt 15 000 knubbsälar längs västkusten ner till Öresund. Arten kategoriseras som Livskraftig (LC) i den svenska rödlistan.

Vikare förekommer främst i Bottniska viken, det finns runt 10 000 individer och kategoriseras som Livskraftig (LC) i den svenska rödlistan.

Om mötet

Vi vill öka transparensen och förståelse för havsmiljöförvaltningen. Därför erbjuder vi en plattform för myndigheter, intresseorganisationer och engagerad allmänhet att mötas och lyfta olika perspektiv och tankar. En viktig fråga är hur besluten påverkar möjligheterna för lokala fiskbestånd att återhämta sig? Även om tidigare beslut har tillåtit avskjutning av fler sälar har dessa mål inte uppnåtts. Vari ligger begränsningarna och hur kan vi göra i stället?

De här och andra relevanta frågor om sälförvaltning lyfter vi tillsammans under mötet.

Vi bjuder in ansvariga myndigheter och samrådsinstanser för att presentera och förklara sina roller i beslut och förvaltning. Vi lämnar även utrymme för intresseorganisationer att ge sina förslag. Det kommer sedan att finnas tid för dialog i smågrupper om beslutsprocessen, hur den kan förbättras till nästa år och hur vi konstruktivt kan jobba vidare utifrån det beslut som nu är fattat.

EBHF har tidigare arrangerat tre forum på temat säl och skarv där deltagare från Södra Bottenhavet, Stockholms skärgård och Bohuslän har diskuterat förvaltningen. Det har även anordnats en temadag med mer regionalt fokus i Gävle. Det är en komplex fråga och ett av våra syften med forumen har varit att bidra till en gemensam problembeskrivning och förståelse för frågans olika aspekter. Forumen har väckt stort engagemang och mellan 90 och 31 personer har deltagit. Vi önskar er varmt välkomna!

Vi hoppas att du vill bidra till ett konstruktivt samtal där vi tillsammans hittar lösningar och vägar framåt.

Har du frågor? Kontakta oss!

Mikael Nordberg
072-235 29 37

Niclas Åberg
0303-73 25 13

Gustaf Almqvist
072-548 18 23